Skip to Content

สายการบินเตรียมขึ้นราคามากขึ้นกว่าปกติอีก 150 บาท หลังมีความคิดเห็นว่าจะขึ้นภาษีน้ำมัน

สายการบินเตรียมขึ้นราคามากขึ้นกว่าปกติอีก 150 บาท หลังมีความคิดเห็นว่าจะขึ้นภาษีน้ำมัน

Closed

ในวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมาก จากกรณี ครม. ได้แสดงมติให้ทางกระทรวงการคลัง มีการปรับภาษีของน้ำมันมากยิ่งขึ้นต่ออีก ทำให้สายการบินเตรียมจะปรับขึ้นราคามากยิ่งขึ้นไปอีกนั้นเองแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าไปอีกมากๆ

ในขณะนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ส่งคำร้องขอในบวกเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมัน เพื่อให้เพิ่มอีก 150 ต่อที่นั่ง ในสายการบินแต่ละครั้ง แล้วยังอยู่ในเส้นทางการบินในประเทศอีกด้วย ตามมาด้วย สายการบินไลออนแอร์ ก็ขอขึ้นในรูปแบบนี้ด้วยเช่นกัน

แล้วผลจากเรื่องนี้ได้เพิ่มราคาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรียบร้อย

Previous
Next